Zaznacz stronę

Marcin Tyrcz

Adwokat i wspólnicy

Kancelaria adwokacka
z dużym potencjałem.

Klient biznesowy

Kancelaria Adwokacka Marcina Tyrcz specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej firm oraz spółek.

Klient indywidualny

Współpraca Kancelarii z klientami indywidualnymi dotyczy najczęściej prowadzenia pojedynczych spraw.

Bronimy twoich interesów.

Na rynku wyróżnia nas SKUTECZNOŚĆ.

Kancelaria adwokata Marcina Tyrcza jest prężnie działającą firmą prawniczą świadczącą kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz prawnych. Szacunek oraz uczciwość wobec Klienta gwarantują jego zadowolenie oraz poczucie dobrze wykonanej usługi.

Łatwo określamy i realizujemy nasze cele

Tworzymy zgrany dobrze działający zespół

Świetnie odnajdujemy się w sytuacjach stresowych

W naszej pracy najważniejsza jest rzetelność

Klient Biznesowy

W ramach obsługi prawnej Kancelaria oferuje wsparcie prawne już od samego początku prowadzenia działalności gospodarczej. Kancelaria pomaga przy zakładaniu spółek, rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz przy wszystkich czynnościach prawnych związanych z prowadzeniem firmy.

W ramach bieżącej obsługi prawnej działalności gospodarczej Kancelaria udziela porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, umów oraz prawa pracy reprezentuje klienta w sporach sądowych, wspiera w prowadzonych negocjacjach, przygotowuje i opiniuje umowy oraz dokumenty wewnętrzne.

W ramach usług dla podmiotów gospodarczych Kancelaria proponuje zarówno stałą współpracę w ramach kompleksowej obsługi prawnej, jak i pomoc w pojedynczych sprawach zleconych przez Klienta.

Klient Indywidualny

Współpraca Kancelarii z klientami indywidualnymi dotyczy najczęściej prowadzenia konkretnej, pojedynczej sprawy z dziedziny prawa, z którymi Klienci indywidualni najczęściej miewają na co dzień styczność.

Pomoc Kancelarii polega na doradztwie, ale także przygotowywaniu dokumentacji, wydawaniu opinii prawnych oraz prowadzeniu negocjacji między stronami. Kancelaria dla Klientów indywidualnych prowadzi sprawy na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Obsługę dla Klienta indywidualnego Kancelaria świadczy w sprawach obejmujących zagadnienia: prawa cywilnego, spadkowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnego.

Czym się zajmujemy?

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, a w szczególności w zakresie: prawa budowlanego, obsługi procesów inwestycyjnych, prawa przewozowego w tym Konwencji CMR, przekształceń spółek, prawa cywilnego i szeroko pojętego prawa gospodarczego. Oferujemy również swoje doradztwo w sprawach dotyczących interesów wspólnot mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia).

 

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych
 • tworzenie i opiniowanie umów handlowych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą;
 • sporządzanie informacji prawnych oraz opinii w zakresie stosowania przepisów prawa i zmian w tych przepisach;
 • windykacja należności od dłużników Klienta, dochodzenie należności w stosownych postępowaniach sądowych (elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym);
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej;
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa związanych z przedmiotem działalności danego Klienta i bieżące informowanie o tych zmianach;
 • uczestniczenie w charakterze pełnomocnika w prowadzonych przez Klienta negocjacjach z jego kontrahentami, w tym dotyczącymi łączących Strony umów bądź polubownego zakończenia sporu;
 • obsługę prawną realizowanych przez Klienta przedsięwzięć gospodarczych.
Transport, Spedycja i Logistyka (TSL)
 • przygotowywanie i opiniowanie uchwał (Zarządu/Wspólników), procedur reklamacyjnych i procedur windykacyjnych;
 • przygotowywanie wzorów umów i regulaminów świadczenia usług transportowych, spedycji lub logistycznych;
 • wsparcie prawne procesu reklamacji usługi transportowej;
 • reprezentacja w sporach sądowych związanych z realizacją transportu;
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw branży TSL.
Prawo budowlane
 • doradztwo oraz sporządzanie umów konsorcjum, o roboty budowlane, o roboty geologiczne, prace projektowe, nadzór inwestycyjny i podwykonawstwo;
 • wsparcie prawne w realizacji kontraktów opartych o Warunki Kontraktowe Międzynarodowej Federacji Inżynierów-Konsultantów (FIDIC);
 • przygotowaniem umów z kierownikami budowy, inspektorami nadzoru, inwestorami zastępczymi, inżynierami i koordynatorami budowy,
 • przygotowaniem umów o prace geologiczne, geodezyjno-kartograficzne
  i projektowe;
 • reprezentowanie Klientów w negocjacjach związanych z procesem budowlanym;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych w tym występowanie
  w sporach z wykonawcami i podwykonawcami.
Prawo Spółek
 • przygotowanie i negocjowanie umów spółek prawa handlowego;
 • przygotowanie dokumentacji koniecznej do rejestracji podmiotów do KRS
  i reprezentacja Klienta przed sądem rejestrowym;
 • kompleksowa obsługa korporacyjna w zakresie obsługi posiedzeń zarządu, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń akcjonariuszy;
 • kompleksowa obsługa procesu likwidacji i upadłości spółek.
Wspólnoty mieszkaniowe
 • pomoc prawna dla Zarządów Wspólnot w tym przygotowywanie projektów dokumentów i uchwał, sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych;
 • opiniowanie i sporządzanie umów;
 • reprezentacja Wspólnot przed sądami;
 • windykacja sądowa opłat i zaliczek na poczet utrzymywania nieruchomości wspólnej.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • konsultacje w zakresie postanowień umów o pracę i kontraktów menadżerskich, opracowywanie projektów umów o pracę, o zachowaniu poufności, umów o zakazie konkurencji;
 • rozwiązywanie umów o pracę, prowadzenie procedur zwolnień;
 • opiniowanie oraz procesy tworzenia i wdrażania regulaminów pracy, wynagrodzenia, premiowania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, BHP oraz innych regulaminów;
 • reprezentacja Pracodawcy/Pracownika w sporach związanych ze stosunkiem pracy;
 • prowadzenie spraw o zapłatę renty, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński, egzekucja świadczeń odszkodowawczych;
 • doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych;
 • pomoc prawna w przypadku likwidacji, upadłości, podziału, przejęcia zakładu pracy.
Fundacje i Stowarzyszenia
 • doradztwo oraz analizy prawne pod kątem tworzenia i funkcjonowania fundacji/stowarzyszenia;
 • sporządzanie dokumentów statutowych oraz dokumentacji niezbędnej
  w procesie rejestracji i działalności fundacji lub stowarzyszenia;
 • rejestracja fundacji i stowarzyszeń;
 • przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń członków;
 • udział w posiedzeniach zarządów i innych organów podmiotów;
 • kompleksowa obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń.
Prawo karne
 • udzielanie pomocy prawnej osobom podejrzanym i tymczasowo aresztowanym w trakcie postępowania przygotowawczego;
 • Pomoc w zakresie przygotowania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • Pomoc jako obrońca w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym;
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia;
 • reprezentowanie powoda cywilnego – w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa;
 • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Dla kogo pracujemy?

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, w postępowaniach polubownych oraz mediacjach, w postępowaniach egzekucyjnych, a także przed wszelkimi innymi instytucjami, urzędami i organami.

Kancelaria ponadto obsługuje organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

W celu zapewnienia usług na jak najwyższym poziomie Kancelaria współpracuje z zaufanymi adwokatami oraz radcami prawnymi, tłumaczami przysięgłymi, notariuszami oraz komornikami co pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie na terenie całego kraju.

Oferta specjalna
dla nowych klientów
indywidualnych
i biznesowych.

Adwokat Marcin Tyrcz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003). Jego praktyka obejmuje reprezentację procesową przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych, cywilnych, w tym dotyczących prawa pracy oraz w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z procesem sądowym, windykacją należności, przygotowywaniem i opiniowaniem umów z zakresu prawa cywilnego, handlowego
i gospodarczego oraz rejestrowaniem podmiotów gospodarczych. Świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorstw z branży transportowej (TSL), importerów warzyw i owoców, geologicznej, budowlanej oraz dostawców usług i sprzętu technicznego dla branży budowlanej.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Nie zwlekaj. Zadbaj już dziś o swoją ochronę prawną.

Adres:

ul. Filtrowa 77 lok. 51,
02-032 Warszawa

Telefon / Fax:

(22) 825 26 73, 
(22) 825 29 80,

Komórkowy:

+48 509 764 524

E-mail:

marcin.tyrcz@kancelaria-tyrcz.pl

Kancelaria Marcin Tyrcz